placeholder_image2

Đo lường biểu hiện gen như một phương pháp khảo sát khả năng sống của nang noãn trong kỹ thuật trữ lạnh mô buồng trứng

Tóm tắt

Trữ lạnh mô buồng trứng (OTC) để bảo tồn khả năng sinh sản ở phụ nữ được áp dụng ở nhiều trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm trên thế giới. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào được công bố tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng biểu hiện gen GDF-9 và caspase-3 như một biomarker để khảo sát khả năng sống của nang noãn trong OTC tại IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức (theo NCT04666376) là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam. Mô của mỗi bệnh nhân được chia 3 nhóm: 1 (không đông lạnh- chứng), 2 (đông lạnh bằng Ova-kit Type M) và 3 (đông lạnh bằng môi trường IVFMD). Sau đó, mẫu mô mỗi nhóm được tách chiết mRNA và chạy realtime RT-PCR. Kết quả là không có sự khác biệt về mức độ biểu hiện gen GDF-9 và caspase-3 giữa 3 nhóm mô, foldchange lần lượt [0,66; 1,38 ở nhóm 1 so nhóm 2] và [0,71; 1,08 ở nhóm 1 so với nhóm 3], p > 0,05. Các kết quả này tương đương với các nghiên cứu trên thế giới do ảnh hưởng của quá trình đông lạnh lên chất lượng của mô. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chứng minh chất lượng mô đông lạnh bằng môi trường thương mại và môi trường IVFMD không có sự khác biệt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kristensen SG, Rasmussen A, Byskov AG, et al. Isolation of pre-antral follicles from human ovarian medulla tissue. Hum Reprod. 2011;26:157-66.
2. Fabbri R, Vicenti R, Magnani V, et al. Ovarian tissue cryopreservation and transplantation: 20 years experience in Bologna University. Front. Endocrinol. (Lausanne). 2022;13:1035109. 10.3389/fendo. 2022.1035109
3. Arapaki A, Christopoulos P, Kalampokas E, et al. Ovarian tissue cryopreservation in children and adolescents. Child. (Basel) 9. 2022;1256. 10.3390/children9081256
4. Kagawa N, Silber S, Kuwayama M. Successful vitrification of bovine and human ovarian tissue. RBMOnline. 2009;18(4):568-577.
5. Wang T, Yan J, Lu C, et al. Human single follicle growth in invitro from cryopreserved ovarian tissue after slow freezing or vitrification. Hum Reprod. 2016;31(4):763-773.
6. Liu L, Liu B, Liu K, et al. Identification of biomarkers for predicting ovarian reserve of primordial follicle via transcriptomic analysis. Original research. 2022;13:879974. doi: 10. 3389/fgene.2022.879974
7. Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PRC and the 2-∆∆Ct method. Methods. 2001;25(4):402-408.
8. Wang N, Li C-Y, Zhu H-B, et al. Effect of vitrification on the mRNA transcriptome of bovine oocytes. Reprod. Domest. Anim.. 2017;52:531-541.
9. Chuaqui RF, Bonner RF, Best CJ, et al. Post-analysis follow-up of a microarray experiment. Nat Genet. 2002;32:509-514.
10. Zhang JM, Li LX, Yang YX, et al. Is caspase inhibition a valid therapeutic strategy in cryopreservation of ovarian tissue? J Assit Reprod Genet. 2009;26:415-420. doi: 10.1007/s10815-009-9331-9.
11. Men H, Agca T, Riley LK, et al. Improves survival of vitrified porcine embryos after partial delipidation through chemically stimulated lipolysis and inhibition of apoptosis. Theriogenology. 2006;2008-2016.
12. Shin SY, Lee JY, Lee EY. Protective effect of vascular endothelial growth factor (VEGF) in frozen-thawed granulosa cells is mediated by inhibition of apoptosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006;125:233-238.
13. Amorim CA, Dolmas MM, David A, et al. Vitrification and xenografting of human ovarian tissue. Fertil and Steril. 2012;98(5):1291-1298.
14. QIAGEN. AllPrep DNA/RNA/Protein Mini handbook. 2020 Nov. https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=e00044e1-a80 b-4c54-8989-957207ac8be2&lang=en
15. Glamoclija V, Vilovic K, Saraga-Babic M, et al. Apoptosis and active caspase-3 expression in hunam granulosa cells. Fertil and Steril. 2005;83(2):426-431. doi:10.1016/j.fertns tert.2004.06.075.
16. Hurst PR, Mora JM, Fenwick MA. Caspase-3, TUNEL and ultrastructural studies of small follicles in adult human ovarian biopsies. Hum Rerod. 2006;21(8):1974-1980. doi:10.1093/humrep/del109
17. Hariya M, Suzuki H. Incidence of apoptosis cells after vitrification in canine ovarian tissues. J. of Mammalian Ova Research. 2016;33(1):69-75. https://doi.org/10.1274/jmor. 33.69
18. Silver N, Cotroneo E, Proctor G, et al. Selection of housekeeping genes for gene expression studies in the adult rat submandibular gland under normal, inflamed, atrophic and regenerative states. BMC Mol Biol. 2008;9:64-72. doi: 10.1186/1471-2199-9-64
19. Butterfield DA, Hardass SS, Lange ML.  Oxidatively modified glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) and Alzheimer’s disease: many pathways to neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2010;20(2):369-393. doi:10.3233/JAD-2010-13 75.
20. Fu J, Bia L, Zhao L, et al. Identification of genes for normalization of quantitative realtime PCR data in ovarian tissue. ABBS. 2010;42:568-574. https://doi.org/10.1093/abbs/gmq062
21. Kolkova Z, Arakelyan A, Casslen B, et al. Normalizing to GADPH jeopardies correct quantification of gene expression in ovarian tumours – IPO8 and RPL4 are reliable reference genes. J Ovarian Res. 2013;6(60):1-10. http://www.ovarianresearch.com/content/6/1/60
22. Kristensen SG, Kumar A, Mamsen LS, et al. Intrafollicular concentration of oocyte-secreted factors GDF-9 and BMP15 vary inversely in polycystic ovaries. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(8):e3374-e3383. doi:10.1210/clinem/dgac272
23. Aaltonen J, Laitinen MP, Vuojolainen RJ, et al. Human Growth Differentiation Factor 9 (GDF-9) and Its novel homolog GDF-9B are expressed in Oocytes during early folliculogenesis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 1999;84(8):2744-2750.
24. Van Nassauw L, Tao L, Harrisson F. Distribution of apoptosis-related proteins in the quail ovary during folliculogenesis: BCL-2, BAX and CPP32. Acta Histochem. 1999;101:103-12.
25. Abdollahi M, Salehnia M, Salehpour S, et al. Human ovarian tissue vitrification/ warming has minor effect on the expression of apoptosis-related genes. Iran Biomed J. 2013;17(4):179-186.
26. Wang Y, Xiao Z, Li L, et al. Novel needle immersed vitrification: a practical and convenient method with potential advantages in mouse and human ovarian tissue cryopreservation. Hum Reprod. 2008;23(10):2256-65.
27. Cheng J, Ruan X, Zhou Q, et al. Long-time low-temperature transportation of human ovarian tissue before cryopreservation. RBMO. 2021;43 2): 72-183. https://doi.org/10.1016/j.rb mo.2021.05.006